TheSecretLady, teksty z czerwca 2012 roku

2 teksty z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

Miłość nie is­tnieje - to tyl­ko przyz­wycza­jenie ...


* Frag­ment roz­mo­wy z Moniś 

myśl • 27 czerwca 2012, 11:44

Każde­go no­wego dnia przed sobą sta­wiam no­wy cel, z myślą iż w końcu ja­kiś zreali­zuje ...
Gdy jed­nak dochodzę do zreali­zowa­nia te­go, zdarza się wy­padek ... i nie do­cieram ... Upa­dam ...
I brak mi siły by znów wstać ... I sta­wiać przed sobą no­we ce­le, których i tak nie zreali­zuje ... 

myśl • 11 czerwca 2012, 01:57

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność