TheSecretLady, teksty z grudnia 2010 roku

15 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

Tyl­ko łzy oczyszczają duszę bar­dziej niż roz­mo­wa z przy­jacielem . 

myśl
zebrała 20 fiszek • 29 grudnia 2010, 00:53

Nie wys­tar­czy pra­cować nad zreali­zowa­niem swo­jego ce­lu .
By go w pełni zreali­zować trze­ba jeszcze uwie­rzyć, że się to uda . 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 grudnia 2010, 20:58

Chciałbyś zmienić coś lecz nie wiesz jak .
Do Bo­ga w mod­litwie zgłoś się on drogę wskażę Ci ... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 grudnia 2010, 23:43

...

Mi­jane góry i morza godzi­nami długimi.
Mu­zyka zastępu­je głos oso­by ta­jem­niczej z oczy­ma złotymi.
Hej ! Dro­ga jeszcze długa, od­da­lasz co­raz bar­dziej się .
Prob­le­my za Tobą ciągną się niczym czar­ny cień .
Gniesz przez po­la i łąki niczym pol­ny koń .
Od­jeżdżasz w niewiadomą . 
Nie powrócisz nig­dy już .
Czas pożeg­na­nia nad­szedł czas daw­no już . 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 grudnia 2010, 23:34

Odejdę .

Odejdę dziś by szczęście znaleźć.
Odejdę, gdzieś da­leko, gdzie łzy niez­na­ne są.
Odejdę stąd, by móc znów w szczęściu żyć.
Chciałabym odejść da­leko, gdzie nikt nie zna­ny mi jest.
Gdy odejdę już nie szu­kaj mnie pośród mórz i pól
Nie szu­kaj gdzieś tam mnie.
Chce być sa­ma ze swoimi myśla­mi i wspomnieniami
Odejdę jeszcze dziś daję słowo
Odejdę tam gdzie nikt nie znaj­dzie mnie
Odejdę i już nie powrócę ! 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 grudnia 2010, 13:21

Zro­zumieć włas­ny błąd to początek dro­gi ku jej naprawieniu. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 14 grudnia 2010, 22:19

Słowa od przy­jaciół bolą bar­dziej niż bi­jaty­ki z wro­gami . 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 grudnia 2010, 23:02

Nic.

Da­leką drogę przeszłam
Trud­no było przeżyć w dniach roz­paczy wielkiej.
Złama­ne ser­ce za­gajało z cza­sem się.
Moc­niej za­biło dziś,
Gdy myślałam, że widzę z dziew­czyną Cię.
Coś we mnie ruszyło.
Chciałam biec
Chciałam krzyczeć
Lecz nie mogłam zro­bić nic.
Do siebie doszłam po chwi­lach pięciu.
Spoj­rzałam smut­nym wzro­kiem w tamtą stronę i odeszłam nie ro­biąc nic !. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 grudnia 2010, 11:31

Przyjacielu .

Po­dając Ci rękę sa­ma upa­dam .
Dając ser­ce umieram .
Przy­jacielu mój wie­czny .
Od­chodzisz, gdy pot­rze­buję Ciebie .
Umieram pa­miętając o To­bie . 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 grudnia 2010, 14:53

Woj­na była straszna dla ludzi, którzy to przeżyli .
Dla dzi­siej­szej młodzieży woj­na jest te­matem przes­tarzałym . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 grudnia 2010, 20:52

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność