TheSecretLady, teksty z kwietnia 2012 roku

7 tekstów z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

Zat­rzy­maj się na chwilę i zas­tanów się czy jes­teś szczęśli­wy ...
A później bieg­nij da­lej, bo prze­cież " czas leczy ra­ny " 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 kwietnia 2012, 20:52

Oso­ba, która okłamu­je swo­jego par­tne­ra .
Nie ma pra­wa mówić, że kocha . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 kwietnia 2012, 23:45

Byłam Ci pot­rzeb­na do pod­niesienia się ...
A gdy już to do­konałeś, Ty spra­wiłeś, że upadłam ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 kwietnia 2012, 10:32

Nie byłoby zaz­drości o par­tne­ra, gdy­by nie da­wał po­wodów ku te­mu . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 kwietnia 2012, 21:36

Siedzę, a i tak od­chodzę ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 kwietnia 2012, 16:20

Usiadła na ław­ce w par­ku i płakała za ut­ra­coną miłością . 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 kwietnia 2012, 15:00

Czym byłoby życie bez miłości ? ...


Na­wet tej nie­wza­jem­nej . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 kwietnia 2012, 01:50

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność