TheSecretLady, teksty z lutego 2013 roku

1 tekst z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

W chwi­li obec­nej chciałabym po pros­tu nie is­tnieć... Zam­knąć oczy i za­pom­nieć iż is­tnieje, że wciąż żyję... Chciałabym, jed­nak nie mogę...Mo­je oczy są zbyt za­pełnione przez­roczystą wodą. Nie mru­gam, aby nie za­topić się....W mo­jej głowie po­jawia się ty­powo cho­rob­li­wy chaos...Czuję iż za­tapiam się z każdym dniem co­raz głębiej, nie umiem pływać...Czy utonę? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2013, 01:53

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność