TheSecretLady, teksty z maja 2012 roku

5 tekstów z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

Tyl­ko uśmiech spra­wia, że świat sta­je się piękniej­szy w po­nury dzień ... 

myśl • 27 maja 2012, 11:30

Dzięki To­bie wiem, że miłość to nie tyl­ko uczu­cie ...
To naj­trud­niej­sza " szkoła przet­rwa­nia " jaką kiedy­kol­wiek przeszłam ... 

myśl • 22 maja 2012, 19:21

Ciągły po­goń za pieniędzmi, spra­wia iż nie masz cza­su na życie ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 maja 2012, 14:32

Spójrz w mo­je ser­ce i zo­bacz jak moc­no bi­je ...
To dla Ciebie 

myśl • 16 maja 2012, 20:18

Jes­teś tle­nem dla moich płuc 

myśl • 13 maja 2012, 00:57

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność