TheSecretLady, teksty z października 2013 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

Wy­biera­nie między jed­nym złem, a drugim.
Nadzieja, która była ra­tun­kiem w naj­trud­niej­szych sy­tuac­jach-zos­tała utracona.
Świado­mość cier­pienia, bólu naj­bliższej oso­by, pod­czas jej śmierci...
Wszys­tko ra­zem stwarza zabójczy stan umysłu.
70 dni czas tak da­leki, jed­nocześnie bliski...
Brak umiejętności [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 października 2013, 01:01

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność