TheSecretLady, teksty z sierpnia 2011 roku

3 teksty z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

Myśle­nie o przeszłości po­win­no być karane 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 sierpnia 2011, 14:53

Bo na­wet naj­bar­dziej bo­les­ny upa­dek, pro­wadzi do no­wego początku . 

myśl
zebrała 27 fiszek • 12 sierpnia 2011, 13:59

Kocham złe chwi­le, one mi po­kazują kto jest moim praw­dzi­wym przy­jacielem . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 sierpnia 2011, 06:20

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność