TheSecretLady, poezja

12 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

Marzenia.

Zaw­sze marzyłam by odejść.
Zaw­sze marzyłam by być tam,
Gdzie nic i ni­kogo nie ma.
W ciszy i spo­koju nad sen­sem życia pomyślała.
Co jest warte,
A co nie.
Zaw­sze marzyłam by ktoś ska­zał mi pra­widłową drogę do szczęścia.
Lecz nig­dy mi jej nie skazano.
Marzyłam o wielu rzeczach
Nig­dy nie do spełnienia. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 listopada 2011, 19:30

...

Mi­jane góry i morza godzi­nami długimi.
Mu­zyka zastępu­je głos oso­by ta­jem­niczej z oczy­ma złotymi.
Hej ! Dro­ga jeszcze długa, od­da­lasz co­raz bar­dziej się .
Prob­le­my za Tobą ciągną się niczym czar­ny cień .
Gniesz przez po­la i łąki niczym pol­ny koń .
Od­jeżdżasz w niewiadomą . 
Nie powrócisz nig­dy już .
Czas pożeg­na­nia nad­szedł czas daw­no już . 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 grudnia 2010, 23:34

Odejdę .

Odejdę dziś by szczęście znaleźć.
Odejdę, gdzieś da­leko, gdzie łzy niez­na­ne są.
Odejdę stąd, by móc znów w szczęściu żyć.
Chciałabym odejść da­leko, gdzie nikt nie zna­ny mi jest.
Gdy odejdę już nie szu­kaj mnie pośród mórz i pól
Nie szu­kaj gdzieś tam mnie.
Chce być sa­ma ze swoimi myśla­mi i wspomnieniami
Odejdę jeszcze dziś daję słowo
Odejdę tam gdzie nikt nie znaj­dzie mnie
Odejdę i już nie powrócę ! 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 grudnia 2010, 13:21

Nic.

Da­leką drogę przeszłam
Trud­no było przeżyć w dniach roz­paczy wielkiej.
Złama­ne ser­ce za­gajało z cza­sem się.
Moc­niej za­biło dziś,
Gdy myślałam, że widzę z dziew­czyną Cię.
Coś we mnie ruszyło.
Chciałam biec
Chciałam krzyczeć
Lecz nie mogłam zro­bić nic.
Do siebie doszłam po chwi­lach pięciu.
Spoj­rzałam smut­nym wzro­kiem w tamtą stronę i odeszłam nie ro­biąc nic !. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 grudnia 2010, 11:31

Przyjacielu .

Po­dając Ci rękę sa­ma upa­dam .
Dając ser­ce umieram .
Przy­jacielu mój wie­czny .
Od­chodzisz, gdy pot­rze­buję Ciebie .
Umieram pa­miętając o To­bie . 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 grudnia 2010, 14:53

Dzieciństwo.

Dzieciństwa wca­le nie miała
Wszys­tko co wiedziała.
Wszys­tko co widziała .
Wszys­tko co dokonała.
Wszys­tko co przeżyła .
Wszys­tko chce by znikło .
Chce by znikło jej życie ...
Życie, które ciągle się piep­rzy ...
Brak sen­su w nim .
Brak ce­lu i chęci .
Przeg­rała w grę " życie " 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 grudnia 2010, 22:47

Odeszłaś.

Odeszłaś w bólu i cier­pieniu .
Odeszłaś po­zos­ta­wiając masę wspom­nień .
Wspom­nień nig­dy do za­pom­nienia .
Odeszłaś z uśmie­chem na twarzy .
Tak przy­naj­mniej myślę .
Szpi­tal­na sa­la stała się tak nag­le pusta.
Odeszłaś po­zos­ta­wiając po so­bie smut­ny świat .
Wszys­tko sza­re było .
Nic nie ba­wiło i nie śpiewały pta­ki już .
Odeszłaś tak nag­le bez pożeg­na­nia .
Ty­le lat bez Ciebie .
Ob­raz za­mazu­je się .
Lecz słowa i czy­ny w ser­cu są . 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 listopada 2010, 19:37

Nie zostawiaj .

Nie zos­ta­wiaj mnie samej
Nie zos­ta­wiaj w tej ciszy która tak bar­dzo bo­li mnie
Nie od­chodź gdy krzyczę
Nie od­chodź gdy płaczę
Nie chce żyć bez Ciebie
Mym ser­cem jes­teś Ty
Nie zos­ta­wiaj proszę mnie
Nie pot­ra­fię przes­tać Kochać Cię
Nie pot­ra­fię wyrzu­cić z serca
Nie zos­ta­wiaj mnie
Przep­raszam za błędy które po­pełniłam dziś 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 listopada 2010, 12:16

Widzę .

Dro­ga zła ja wiem .
Dro­ga, którą wyb­rałam za­bija mnie . 
I wiem, że właśnie te­go chce . 
Każda tab­letka usy­pia moc­niej . 
One mnie uza­leżniają . 
Wszys­tkie jem . 
Niczym cze­koladę ... [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 listopada 2010, 00:01

Żyletka .

Siedzę tu sa­ma ...
Właści­wie to z moją przy­jaciółką ...
Żyletką
Płaczę
Ona mnie pociesza
Za­daje ból który poz­wa­la na chwi­le za­pom­nieć o wszystkim
Żyletka
Naj­lep­sza mo­ja przyjaciółka
Nie umiem jej odrzucić
Nie umiem i nie chce
Jes­tem uza­leżniona od mej przyjaciółki
Co zaw­sze przy mnie jest 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 listopada 2010, 00:34

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność