TheSecretLady

131 tekstów – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

Idziemy przez życie ciągle od­wra­cając się za siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 maja 2014, 10:32

To nie jest pożeg­na­nie ma­mo...bo nie odeszłaś...
Na­dal czuję Twój do­tyk, słyszę głośny śmiech.
Wciąż obok mnie jes­teś, Aniołem mym stałaś się.
Ko­lej­ny dzień, ko­lej­na noc, ko­lej­ny tydzień i miesiąc... a Ty wciąż pod niewidzialną pe­leryną uk­ry­wasz się...
W myślach moich jes­teś tak blis­ko, że pra­wię słyszę Twój głos.

Czas nie leczy ran, on po pros­tu uczy jak fun­kcjo­nować ze pożerającym ser­ce bólem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 marca 2014, 04:56

Nie ma ni­kogo, kto by pos­kle­jał mo­je serce. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 lutego 2014, 22:57

Mogłabym od­dać swo­je życie, tyl­ko po to, aby cho­ciaż raz zo­baczyć Cię ma­mo znów.
Usłyszeć Twój śmiech, utu­lony do snu szept.
Mo­je wnętrze bez Ciebie jest pus­te, tak nap­rawdę mo­ja wiara, nadzieja, chęć życia [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 listopada 2013, 02:27

Wy­biera­nie między jed­nym złem, a drugim.
Nadzieja, która była ra­tun­kiem w naj­trud­niej­szych sy­tuac­jach-zos­tała utracona.
Świado­mość cier­pienia, bólu naj­bliższej oso­by, pod­czas jej śmierci...
Wszys­tko ra­zem stwarza zabójczy stan umysłu.
70 dni czas tak da­leki, jed­nocześnie bliski...
Brak umiejętności [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 października 2013, 01:01

W chwi­li obec­nej chciałabym po pros­tu nie is­tnieć... Zam­knąć oczy i za­pom­nieć iż is­tnieje, że wciąż żyję... Chciałabym, jed­nak nie mogę...Mo­je oczy są zbyt za­pełnione przez­roczystą wodą. Nie mru­gam, aby nie za­topić się....W mo­jej głowie po­jawia się ty­powo cho­rob­li­wy chaos...Czuję iż za­tapiam się z każdym dniem co­raz głębiej, nie umiem pływać...Czy utonę? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2013, 01:53

Zewnętrznie sil­na jak głaz, wewnętrznie słaba jak różany kwiat.

Roz­pa­dam się zaczy­nając od środ­ka ... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 29 listopada 2012, 03:05

Gdzie jes­teś kocha­ny ?
Gdzie Two­ja dusza dzi­siaj gra ?
W górze wśród aniel­skich chmur,
Czy w do­le wśród diabel­skich zjaw ?
Bez­li­tośnie śmierć po­ciągła Cię
Kocha­ny przy­wołuję te­raz imię Twe
Przybądź i po­zos­tań na zaw­sze przy mnie już. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 października 2012, 00:23

Lu­bię czuć sil­ny pod­much wiat­ru, gdy idąc wspo­minam Ciebie.
Czuję wte­dy Twoją obec­ność, czuję iż jes­teś blis­ko ...
To tak jak­byś nig­dzie nie od­chodził ... Jak­byś wciąż żył ... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 23 października 2012, 02:29

Nie wiesz co w ser­cu moim kry­je się.
Chcesz bym ule­gała Ci, jed­nak nig­dy nie ulegnę, nie ulegnę Ci nie ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 lipca 2012, 02:41

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność