TheSecretLady, teksty ze stycznia 2011 roku

8 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

Nie mar­tw się odejdę cicho .
Będę jak mysz pod miotłą .
Cicha i niezauważona przez ni­kogo .
Będę jak nasza miłość .
Tyl­ko chwi­lowa .
Zos­ta­wię swój ma­lut­ki świat, pełen bag­na wo­koło .
Zos­ta­wię i po­biegnę gdzieś tam .
Gdzieś gdzie zro­zumiem kim jes­tem ja .
Gdzieś gdzie nig­dy nie do­gonisz mnie . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 stycznia 2011, 00:18

Trze­ba być wiel­kim przy­jacielem, by przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe dnie tyl­ko po to by po­dawać chus­teczki, płakać ra­zem z nim .
Każdym no­wym wy­darze­niem cie­szyć się lub smu­cić .
Być na dob­re i złe .
Być i nie ro­bić z te­go prob­le­mu . 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 stycznia 2011, 13:56

Spo­koj­nie da­lej jes­teś sobą .
Two­je życie wygląda jak wcześniej, lecz mnie już w nim nie ma .
Nie trwam przy To­bie, gdy Ty od­da­lasz się .
Już nie !
Two­je życie mogło wyglądać inaczej, mogłaś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 stycznia 2011, 18:44

Gdzie tak nap­rawdę jes­teś, gdy naj­bar­dziej pot­rze­buję Ciebie ?
Dlacze­go nie ma Cię przy mnie, gdy na cały świat wściekła jes­tem ?
Dlacze­go pragnąc uciec, gdzieś da­leko nie mogę zna­leźć Ciebie ?
No nie mil­cz już tak, gdy płaczę i o po­moc proszę Cię .
Powróć do tych, co ser­cem całym kochają ... tych naj­bliższych twych osób .
[*] 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 stycznia 2011, 23:46

Życie jest zbyt krótkie by tra­cić je na łzy rzeczy­wis­tości . 

myśl
zebrała 20 fiszek • 6 stycznia 2011, 23:34

Słabość ma każdy, kto czu­je się sa­mot­ny, niepot­rzeb­ny.
Oso­ba szczęśli­wa nie myśli o słabościach swoich . 

myśl
zebrała 22 fiszki • 3 stycznia 2011, 00:33

Prze­baczać trze­ba się również nau­czyć w mil­cze­niu . 

myśl
zebrała 37 fiszek • 2 stycznia 2011, 17:30

Tyl­ko praw­dzi­wi przy­jaciele znają Two­je myśli, gdy Ty nie mówisz nic . 

myśl
zebrała 16 fiszek • 1 stycznia 2011, 23:10

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność